Abzalov Miradham Fuzailovich

Abzalov Miradham Fuzailovich

Biologiya fanlari doktori, professor

O'zR FA Genetikava O'EB instituti

S.S. Sodiqov nomidagi “O'simliklarning hususiy va amaliy genetikasi” laboratoriyasi mudiri, professor.

 

 

 

 

Abzalov Miradham Fuzailovich

Biologiya fanlari doktori

 

sот:+998935441841

Tel: (+99871) 264-77-96

Faks: (+99871) 264-23-90

E-mail:igebr_anruz@genetika.uz

Ilmiy sohalarga qiziqishi: biologiya, genetika,seleksiya va urug’chilik

Doktorlik (nomzodlik) dissertasiyamavzusi: “G. hirsutum L. turlarida xo’jalikda ahamiyatli belgilarni genetikasi va fenogenetikasi” eng muhim belgilarini o'rganish.
Mutahasislik: 03.00.09 Umumiy genetika (03.00.15-Genetika)

Ma'lumoti: oliy.

1964 yildaagronomolim, navshunos – urug’chi mutahasisligi bo'yicha Toshkent qishloq xo'jalik institutini tugatdi (hozirgi Toshkent DavlatAgrarUniversiteti)

Aspirantura: 1968-1971yillar. –(V.I.Lenin nomidagi) Tashkent Davlat Universiteti hozirgi O'zbekiston Milliy Universiteti

Mehnat faolyati:

1964yildan, 1967-1990 yillar ToshDU dotsent, kafedra mudiri, 1991 – yildan hozirgi vaqtgacha- O'zR FA Genetikava O'EB institutining S.S. Sodiqov nomidagi “O'simliklarning hususiy va amaliy genetikasi”laboratoriya mudiri

Qaysichet tilinibiladi: o'zbek, rus,ingliz.

Abzalov Miradxam Fuzailovich (1941.03.14., Toshkent shahri Yunusobod tumani) – gentik olim, 1967-1990 yillar O‘zbekiston Milliy Universitetida dosent, kafedra mudiri lavozimlarida ishlagan, 1990 yildan O‘zRFAsi O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti rahbariyati tomonidan laboratoriya mudiri lavozimiga taklif etilgan, hozirgi kungacha ushbu lavozimda ishlab kelmoqda., Ilmiy ishlarni davom ettirish natijasida doktorlik dessertasiyasini 1991 yil Moskvada Rossiya Fanlar Akademiyasini  N.I. Vavilov nomidagi Umumiy genetika institutini ixtisoslashgan ilmiy kengashida himoya qilgan.  1964 y. - Toshkent kishlok xo‘jaligi instituti agronomiya f-ni tamomlagan. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jalik vazirligi «Texnik va sug‘oriladigan ekinlar» bo‘limi katta laboranti,katta ilmiy xodimi (1964-1966), O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi  O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik ilmiy hodimi (1966-1967), Toshkent Davlat Universiteti katta laboranti, stajyor-tadqiqotchisi, aspiranti (1967-1971), (1971 dan 1989 yillarda Toshkent davlat universiteti katta o‘qituvchisi, dosenti, kafedra  mudiri), O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi  O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti laboratoriya mudiri (1989-1997),  
    Ilmiy ishlari G‘o‘za o‘simligining morfobiologik va xo‘jalik belgilarini genetik tahlili natijasida, chigit ustidagi tola va tukni, barg shaklining boshqaruvchi genlar bilan hosil shoxlarini nazorat qiluvchi genlarni o‘zaro munosabatlarini o‘rganish natijasida g‘o‘za o‘simligi uchun mutloq yangi determinant tipda o‘suvchi shaklni genetik tabiatini ochishga muvoffaq bo‘lgan. Hozirgi kunda soya o‘simligining 40 dan ortiq genetik kolleksiya tizmalarini ajrata oldi, morfobiologik va ho‘jalikda ahamiyatli belgilarini genetikasini o‘rganish natijasida qisqa muddat ichida soyani ikki navini “Genetik-1” 2009 yildan va “Sochilmas” 2016 navlarini  Davlat Reestriga kirita oldi. 
“Mehnat Shuxrati” (2018) Ordeni b-n mukofotlangan. 
    Asosiy ad.: (Geneticheskiy analiz priznakov xlopchatnika G.hirsutum L., Toshkent, 2005 y, Vzaimodeystvie genov u xlopchatnika G.hirsutum L., Toshkent, Fan, 2008 y, G.hirsutum L. G‘o‘zada genlarning o‘zaro ta'siri., Toshkent, Fan, 2010 y, Genetika morfologicheskix-markyornix i strukturnix priznakov xlopchatnika, Toshkent, 2010 y.

Ohirgi 5 yilda chop etilganilmiy nashrlari: 30 yaqin maqolalar hamda 4 ta monografiyamu’allifva ham mu’alliflikda, to'plamlarda, jurnallarda, uslubiyqo'llanmalardavatahririyatlardajumladan:

 1. АбзаловМ.Ф., «G.hirsutum L. ғўзадагенларниўзаротаъсири». Тошкент, Фан, 2010 й., 142, 6 тобоқ
 2. Баротова Н.Р., Абзалов М.Ф., Сарибоев Х., “Илғор илим -фан ютуқлари ва иновацион технологияларига асосланган кичик безнесни ривожлантириш муоммолари ёш олимлар нигохида”. Республика илмий амалий конф, Тошкент, 2011, 246 б.
 3. Абзалов М.Ф., Баротова Н.Р., Сарибоев Х. Изменчивость, корреляция высоты растения с некоторыми признаками у географически отдаленных сортов сои. “Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания”Vмежд. студенческой научно-практической конф. г.Новосибирск, 2011. 19-22.
 4. Абзалов М.Ф., Баротова Н.Р., Соя ўсимлигиниг тезпишарлигида фаол харорат йиғиндисининг ахамияти. Республиканская научно-практическая конференция «Достижения генетики и селекции пиризнаков скороспелости и устойчивости сельскохозяйственных растений к биотическим и абиотическим факторам среды» посвященная 100 –летию академика С.С.Садыкова, Тошкент, 2011г. 17-20
 5. Жўрақулов Ғ.А., Турсунов Я.Б. Абзалов М.Ф. “Hanthoviresens” – сариқ яшилга айланувчи мутантни гнетик табиати ва ирсиланиши Акд. А. Қосимов таваллудининг 75 йиллигига бағишланган “Ўзбекистонда биотехнологиянинг ривожланиши ва истиқболлари ” илмий –амалий анжуман Андижон, 2012 й 25-26 май 177-181 б.
 6. Абзалов М.Ф., Ё.И. Рахимқулов., У. Ражабов. Частная генетика и взаимодействия генов способствует повышение полиморфизма признаков растений. Республика илмий амалий анжумани, мустахкам оила йилига бағишланади, биохилма-хилликни сақлаш ва ривожлантириш муаммолри 30-31 март, Гулистон, 2012 й 81-82
 7. Абзалов М.Ф. Увеличение биоразнообразия сои генетико – селекционными методами. Республика илмий амалий анжумани, мустахкам оила йилига бағишланади, биохилма-хилликни сақлаш ва ривожлантириш муаммолри 30-31 март, Гулистон, 2012 й83-84
 8. М.Ф Абзалов., Ё.И. Рахимқулов, Т.А. Мадумаров, Г.Джуракулов Генетический анализ нового фенотипа форм листовой пластинки у рода GossypiumL. Идеи Н.И. Вавилова в современом мире, IIIВавиловская международная конференция, 6-9 ноября, Санкт-Петербург. 2012 г 127.с
 9. Абзалов М.Ф., Н.Р. Баратова, О. Киличова, Ф.Х. Жумаев, Х.Э. Сарибоев Генетическая коллекция сои института Г и ЭБР АН РУз и её селекционно генетическое значение Идеи Н.И. Вавилова в современом мире, III Вавиловская международная конференция, 6-9 ноября, Санкт-Петербург. 2012 г126
 10. Абзалов М.Ф., Турсунов Я.Б., Жўроқулов Ғ.Н.Наследование содержания хлорофиллов на фонeaнтоциановой пигментации у Доклады АН РУз № 5 2012 г. 62-65с.хлопчатника G.hirsutumL.
 11. Абзалов М.Ф., Баратова Н.Р., Жумаев Ф.Х. ГЕНЕТИКА ТИПА РОСТА СОИ И ИХ СЕЛЕКЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЯ ЗЕРНА. “Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожланлириш истиқболлари” мавзусида халқоро илмий – амалий конфренсияси. Жиззах Санзар 2013 й. 86-89 б.
 12. М.Ф. Абзалов, Н.Р. Баратова, О. Киличова, Ф.Х. Жумаев, Х.Э. Сарибоев Генетическая коллекция сои института Г и ЭБР АН РУз и её селекционно генетическое значение// “Ғўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ҳамда бедачилик масалалари” номли Республика илмий анжумани, илмий мақолалар тўплами. Тошкент-2013 й, 100-102 б.
 13. М.Ф Абзалов., Ё.И. Рахимқулов, Т.А. Мадумаров, Г.Джуракулов Генетический анализ нового фенотипа форм листовой пластинки у рода GossypiumL. Идеи Н.И. Вавилова в современом мире, III Вавиловская международная конференция, 6-9 ноября, Санкт-Петербург. 2012 г 127.с
 14. Абзалов М.Ф., *Ахмаджонова М.С. Взаимосвязь генов I-i, Ft3-ft3, Fc-fc, подпушек и BrLi- brLi окраски волокна с геном Letdw вызывающий летальность у хлопчатника., “Ғўза генетикаси, селексияси, уруғчилиги хамда бедачилик масалалари” номли илмий ишлар тўплами №33 Тошкент 2013 й 105-106
 15. РАХИМҚУЛОВ Ё.И., АБЗАЛОВ М.Ф. *ШЕРМУХАМЕДОВ К.ҒЎЗАДА МУТАНТ ГЕННИ ФЕНОКРИТИК ФАЗАСИНИ АНИҚЛАШ. “Ғўза генетикаси, селексияси, уруғчилиги хамда бедачилик масалалари” номли илмий ишлар тўплами №33 Тошкент 2013 й 108-110
 16. А.А Юлдашов., Ё.И. Рахимқулов., Абзалов М.Ф., Ғ.Н.Жўроқулов., Я.Б. Турсунов. Детерминант типда ўсувчи тизмалар иштирокида олинган биринчи бўғин ўсимликларида морфобиологик белгиларнинг ирсийланиши Заҳириддин Мухаммад Бобур номидаги Андижон Давлат университети ИЛМИЙ ҲАБАРНОМАСИ,№ 2 Андижон 2013 й21-23 б.
 17. Абзалов М.Ф., Рахимқулов Ё.И., Ражабов У., G. hirsutum l. Турида хосил бўлган табиий мутацияни генетик тахлили натижасида олинган янги генетик ресурслар. Ўз РФАси Ўсимликлар ва ҳайвонот олами генофонди институти Республика илмий анжумани Тошкент 2014, 9-10 сентябр. 210-211 бет
 18. Абзалов М.Ф., Ахмаджонова М.С. Взаимосвязь генов I-i, Ft3-ft3, Fc-fc, подпушек и BrLi- brLi окраски волокна с геном Letdw вызывающий летальность у хлопчатника. Ўз ҚХИИЧМ Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш аротехнологиялари илмий-тадқиқот институти “Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” номли. Республика илмий-амалий анжуман материалари тўплами. I-қисим 2014 й. 11-12 декабр. 50-53 б.
 19. Рахимқулов Ё.И., Абзалов М.Ф.Шермухамедов К. Ғўзада мутант генни фенокритик фазасини аниқлаш. Ўз ҚХИИЧМ Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш аротехнологиялари илмий-тадқиқот институти “Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” номли. Республика илмий-амалий анжуман материалари тўплами. I-қисим 2014 й. 11-12 декабр 80-82 б.
 20. Б.Р.Умаров., Х.Т.Ядгоров., М.Ф. Абзалов., З.А.Хожиев., М.Г.Сагдиева Изучение уровня фитогормонов в растениях сои при инфицирвании Bradyrhizobium Japonicum-1 Доклады Академии наук Республика Узбекистан 2014, 6 сони 79-82 бет.
 21. M.F.Abzalov., Y.I. Rahimkulov., A.A. Yuldoshev., G.Jurakulov. New original form of cotton plant with determinant type of growth. Материалы 3-й международной конференции«Генетика, геномика, биоинформатика и биотехнология растений» PlfntGtn Новосибирск, Россия 17-21 июня 2015г.3-4 с.
 22. М.Ф. Абзалов., Рахимқулов Ё.И., Йўлдошов А.А. Ғўзани зичлаштириб экиш учун мос навларни генетик асоси ва бирламчи ашёлар. Қишлоқ хўжалиги экинлари агробиологияси ютуқлари, муамолари ва истиқболлари Республика илмий –амалий конференцияси материаллари Тошкент, 2015 й 5 июн 50-51 .
 23. Б.Р.Умаров., Х.Т.Ядгоров., З.А.Хожиев., М.Ф. Абзалов., М.Г.Сагдиева Создание эффективного симбиоза растенийи сои с грибами арбускулярной микоризы. Доклады Академии наук Республика Узбекистан 2015, 4 сони 86-87 б.
 24. Б.Р.Умаров., Х.Т.Ядгоров., М.Ф. Абзалов., З.А.Хожиев., М.Г.Сагдиева. Исппользование штамма mesorhizobiumciceriдля повешения эффектности симбиотических систем нута Биотехнология. Теория ипрактика Козогистон 2015, 1. 64-70 бет.
 25. М.Ф. Абзалов. Cоя ўсимлиги экологик тоза дехқончиликнинг асоси. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Милий университети, Тошмухамедов Бекжон Ойбековичнинг 80 йиллик таваллудиги бағишланган, “Физик-кимёвий биологиянинг долзарб муамолари” илмий амалий анжуман, Тошкент 2015. 45-46 бет.
 26. А.Азимов.,Ж.А.Мусаев.,Х.Ахмедов., М.Ф. Абзалов. Изучение генетики вилтоустойчивости форм хлопчатника с участием интрогрессивных линий. Международный сельскохозяйственный журнал, Москва, 2015, №5. 53-56 с.
 27. Б.Р.Умаров., Х.Т.Ядгоров., М.Г.Сагдиева., М.Ф. Абзалов Выделение клубеньковых бактерий в печевах опытного участка ИГЭБР АН РУз Кибрайского Района Ташкентской области Доклады Академии наук Республика Узбекистан 2015, 5 сони

     28.Б.Р.Умаров., М.Ф. Абзалов ., А.К Абдуллаев Селекция активных штаммов кулибеныковых бактерий бактерии сои BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM Ўзбекистон Биология журнали 2015, 6 сон