2019-yildagi bajarilayotgan loyihalar

2019-yildagi bajarilayotgan loyihalar

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтининг 2019 йил давомида Давлат илмий-техника дастурлари доирасида бажарилаётган лойиҳалар.

 

Т.р.

Лойиҳа мавзуси

Лойиҳа рахбари

Фундаментал лойиҳалар

1.

ВА-ФА-Ф-5-005 “Кузги буғдой гермплазмасида шираларга чидамли бўлган генлар ва локусларни аниқлаш”.

б.ф.д., проф. Б.А.Хасанов.

2.

ВА-ФА-Ф5-020 “Буғдойнинг УАК популяцияси рекомбинант инбред линиялари ёрдамида сариқ занг касаллигига чидамлиликни ўрганиш”.

б.ф.н., Х.С.Тўрақулов.

3.

ТА-ФА-Ф-5-015 “G.mustelinum Miers ex Watt. турининг Karpas Raf. кенжа туркуми вакиллари билан филогенетик муносабатлари ва унинг генетик потенциалидан навларнинг коммерциявий кўрсаткичларини яхшилашда фойдаланиш”.

б.ф.н., З.А.Эрназарова.

Амалий лойиҳалар

4.

ФА-А-КХ2018-30 “Ғўзанинг янги, тезпишар, ҳосилдор, касалликларга бардошли, турли иқлим шароитларига мослашган, ўзида қимматли хўжалик белгиларини мужассам этган навларни яратиш ва такомиллаштириш”.

б.ф.н., А.Н.Ахмеджанов

5.

“IV тип толали селекцион ашё олиш жараёнларини қисқартириш учун ғўза нав намуналарини ва бошланғич дурагай авлодлари толасининг технологик сифат кўрсаткичлари бўйича бахолаш”.

қ/х.ф.д., А.А.Нариманов

6.

ФА-А-ҚХ-2018-26. “Ғўзанинг G. hirsutum L. турининг янги нав ва тизмалари популяцияларини турғунлигини сақланиши жараёнларини ўрганиш, навдор, оригинал ва элита уруғлик етиштириш”.

б.ф.н., И.Т.Қаххаров.

7.

МВ-ФА-А-ҚХ-2018-25 “Ингичка толали ғўзанинг тезпишар, серҳосил, толаси I-II ва чиқими юқори, гармселга чидамли янги тизмаларини яратиш ва уларни селекцияда қўллаш”.

 

б.ф.н., С.М.Набиев.

8.

“Ғўзанинг дунёвий хилма-хиллигини комплекс баҳолаш ва хужжатлаштириш асосида селекция учун янги дастлабки материал ажратиб олиш”.

б.ф.н., Ф.У.Рафиева

9.

ФА-А-ҚХ -2018-223 “Донли озуқа экинлари (жавдар, тритикале) ва дуккакли дон экинлари (мош, ловия, нўхот ва бошқа)нинг махаллий ва жаҳон коллекцияси намуналаридан республика иқлим шароитига мос, турли стресс омилларга чидамли бўлган истиқболли навларини танлаш ва етиштириш агро ва биотехнологиясини такомиллаштириш.

б.ф.д., проф. С.К.Бабоев

10.

ФА – А – ҚХ 2018 – 427 “МАС технологиясининг “генларни перамидалаш” усулидан фойдаланиб юмшоқ буғдойда асосий биотик ва абиотик стресс факторларга чидамлилик генларини бир генотипга жамлаш ва шу асосда янги линилар яратиш”.

б.ф.н., Х.С.Тўрақулов

11.

ФА-А-ҚХ-2018-24 “Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида ажратилган соя ўсимлигини генетик коллекция тизмаларида мой ва оқсил миқдорини ҳамда уларни сифатлари бўйича баҳолаш”.

б.ф.д., И.Д.Курбанбаев.

12.

ФА-А-ҚХ-2018-224 “Микроб-табиатли биополимерларга асосланган агробиотехнологияларни қўллаш орқали ғўза (Gossypium hirsutum L.) турли навларининг стресс-шароитли тупроқларда ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги ҳамда фитопатогенлар бионазоратини ошириш”.

 

б.ф.д., Б.А.Расулов

13.

Ф3-201904157 “Занжабил (Zingiber officinale) ва зарчава (Curcuma longa) ўсимликларини етиштириш ва кўпайтириш усулларини яратиш ва амалиётга жорий қилиш”.

 

б.ф.н., Д.П. Джабброва

Инновацион лойиҳалар

14.

ФА-И-ҚХ-2018-34 “Ноқулай табиий омилларга мослашган, вилтга чидамли, ҳосилдорлиги ва тола чиқими юқори янги Садаф ва Гулшан ғўза навларини Фарғона водийси фермер хўжаликлари амалиётига жорий этиш”.

б.ф.н., Н.Г.Губанова

15.

ФА-И-Қ/Х-2018-35 “Истиқболли янги Манзур навининг элита уруғини етиштириш ва амалиётга жорий этишнинг асослари”.

б.ф.н., Т.И.Мухиддинов

Ёш олимлар лойиҳалари

16.

ҚХ-ЁА-ҚХ-2018-45 “Соя ўсимлигида МАС технологияларидан (протеомика) фойдаланиш имкониятлари”.

кичик илмий ходим А.Р.Шадманова

2020-01-09 15:56:06 1414